REGULAMIN UZYSKANIA CERTYFIKATU "DOBRZE CZYTAM"

Drukuj

I CELE

 

1.     Podnoszenie rangi umiejętności płynnego czytania i pisania.

 

2.     Uświadomienie uczniom i rodzicom jak ważna jest ta umiejętność.

 

3.      Przekazywanie rodzicom czytelnej informacji: uczeń, który nie zdołał uzyskać certyfikatu może mieć poważne problemy w nauce w następnych klasach

 

 

 

II REGULAMIN

 

1.     Certyfikat „Dobrze czytam” mogą otrzymać uczniowie klasy II i III.

 

2.     Wniosek do dyrektora szkoły o możliwość uzyskania certyfikatu składają rodzice ucznia lub jego wychowawca.

 

3.     Wniosek rodziców dziecka poparty musi być pisemną opinią wychowawcy.

 

4.     W skład komisji, która przyzna certyfikat wchodzą:

 

·        Dyrektor szkoły

 

·        Wychowawca ucznia

 

·        Inny nauczyciel nauczania początkowego lub nauczyciel polonista

 

Na egzaminie może być obecny w roli obserwatora rodzic ucznia

 

5.     Uczeń samodzielnie przygotowuje wybrany przez siebie tekst (kartka A4), który czyta głośno przed komisją. Wykazać się tu musi płynnością czytania, z odpowiednią intonacją, zwracając uwagę na znaki przestankowe i modulację głosu.

 

6.     Uczeń czyta po cichu tekst przygotowany przez komisję, po czy odpowiada na kilka pytań dotyczących tego tekstu wykazując się jego zrozumieniem. Następnie czyta ten tekst głośno zachowując wszystkie elementy czytania wymienione w punkcie 4.

 

7.     Aby uzyskać certyfikat uczeń musi w sposób opisany powyżej przeczytać obydwa teksty i odpowiedzieć prawidłowo na zadane pytania

 

8.      Komisja większością głosów decyduje o przyznaniu uczniowi certyfikatu „Dobrze czytam”.

 

9.     Wnioski o zdawanie egzaminu rodzice mogą składać w sekretariacie szkoły od 1 do 31października i od 1 do 31 marca każdego roku.

 

10.   Egzaminy odbywają się dwa razy w roku, w listopadzie i kwietniu. Termin i skład komisji każdorazowo ustala dyrektor co najmniej na tydzień przed egzaminem.

 

11.   O terminie powiadamiani są rodzice uczniów mających zdawać egzamin.

 

12.   Certyfikat nadawany jest uroczyście w obecności uczniów i nauczycieli całej szkoły. Wzór certyfikatu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.