Drukuj

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. ks. Teodora Kurpisza

w Bukówcu Górnym

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Podstawa prawna:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz § 7 Statutu Szkoły Podstawowej im.  ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym 

 

§ 1

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym  jest jednocześnie reprezentantem rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

§ 2

 

Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym  

 

§ 3

 

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Szkoły Podstawowej, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i  instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Zespołu.

 

§ 4

 

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym.

 

§ 5

 

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II
WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH  I  RADY  RODZICÓW

§ 6

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym  wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:

1)  W terminie ustalonym przez Dyrektora i wychowawców odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów

2)      Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3)      W wyborach, o których mowa w punkcie 2), jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4)      Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej.

5)      Do zadań wychowawcy należy:

a)      przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej

b)      wybór Komisji Skrutacyjnej

c)      przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

d)     nadzorowanie przebiegu głosowania

6)      Wybory do Rad Oddziałowych i Szkolnej Rady Rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej i Szkolnej Rady Rodziców.

7)      Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

8)      Wybory odbywają się bez względu na frekwencję na zebraniu, tak klasowym (oddziałowym) jak szkolnym.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§ 7

 

        1.  Szkolna Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady, oraz w głosowaniu jawnym:

-   zastępcę przewodniczącego,

-   sekretarza rady,

-   skarbnika rady,

oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.

Pozostałe osoby są członkami Szkolnej Rady Rodziców

  2.   Przewodniczący Rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.

  3. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie  jego nieobecności.

  4.   Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.

  5. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez Radę.

 

§ 8

 

1.    Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa w przypadku:

1)      ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

2)      w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

3)      zrzeczenia się członkostwa,

4)      śmierci.

2.    Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 4) stwierdza    Rada Rodziców lub odpowiednia rada oddziałowa.

3.    Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w § 6

 

 

ROZDZIAŁ IV

CELE,  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW  RADY

 

§ 9

 

1.      Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

2.      Do zadań Rady należy w szczególności:

-          pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

-          współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

-          pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

-          współpraca ze środowiskiem lokalnym,

-          udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym i zespołom działającym w Szkole,

-          podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

-          tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

3.      Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5, należy:

     Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

     a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez           nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania      o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c)  uchwalanie Regulaminu Rady,

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły

e)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

f) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

4.  Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami         i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

5.   Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska  porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a       lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia       programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 10

1.      Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2.      Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

3.      Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 11

 

                   1.  Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

                   2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

                   3.  Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

                   4.  Posiedzenia Rady są protokołowane

                  5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

 

§ 12

 

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

Środki te mogą między innymi pochodzić ze składek rodziców. Wysokość składki jest corocznie proponowana przez Szkolną Radę Rodziców i zatwierdzana na zebraniu ogólnym rodziców

§ 13

 

1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać dyrektor, Rada Pedagogiczna,     

    rada oddziałowa rodziców, samorząd uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane     

    pozytywnie  w miarę posiadanych środków.

2. Szkolna Rada Rodziców, zwykłą większością głosów może zadecydować o podziale

    środków bez wniosku złożonego przez wyżej wymienionych.

3. Na koncie Rady Rodziców mogą być gromadzone środki finansowe pochodzące z darowizn na rzecz szkoły, zespołów szkolnych, klas itp., oraz dochody z imprez organizowanych   przez szkołę, klasę, zespół itp. O wydatkowaniu tych funduszy decydują adresaci darowizn  lub organizatorzy tych imprez.

 

§ 14

 

1. Rada posiada rachunek bankowy.

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby:     Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

 

  ROZDZIAŁ VI

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 15

 

Raz do roku Komisja Rewizyjna sporządza protokół kontroli dokumentów finansowych Rady Rodziców. Ustala zgodność stanu finansów na koncie i w gotówce z dokumentacją oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Protokół przedstawia na zebraniu ogólnym rodziców we wrześniu każdego roku.

 

§ 16

 

Wszystkie rachunki będące w dokumentacji Rady muszą być opisane przez skarbnika  i  opatrzone podpisem Dyrektora Szkoły stwierdzającym faktyczną realizację zadania na które wydatkowano  środki Rady.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

 

4.      Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.

5.      Rada Rodziców używa pieczątki o treści: „Rada Rodziców Zespołu Szkół im. K. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym, ul Powstańców Wlkp. 114, 64-140 Włoszakowice, NIP 697 20 68 129”

6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 
 

Bukówiec Górny, 23 października  2007 r.                      Przewodniczący Rady Rodziców