Klauzula informacyjna RODO

Drukuj

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informuję, iż:

 1. Administratorem Pani (a) i Państwa dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest: Barbara Dąbkowska, z którą można się kontaktować za pomocą: tel.: 65 52 52 974, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a)      dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica (opiekuna prawnego) w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem edukacji, działalnością wychowawczą i opiekuńczą wynikających z ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b)      dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica (opiekuna prawnego) w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania z usług świadczonych przez Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług, celach archiwizacyjnych i statystycznych, dochodzenia roszczeń  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c)      dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych), dziecka i jego wizerunek w celu promocji działalności szkoły, osiągnięć i umiejętności uczniów, korespondencji okolicznościowej za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

d)      dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) i dziecka, w tym dane dotyczącego jego stanu zdrowia w celu świadczenia pomocy logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

e)      dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

f)        dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica (opiekuna prawnego) w celu udziału w lekcjach religii za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

g)       dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica (opiekuna prawnego) w celu dowożenia dziecka do placówki autobusem szkolnym za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 1. Pani (a) i Państwa dziecka dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 2. Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

a)       podmioty upoważnione na do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.

 1. Podanie przez Panią (a) danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani (a) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie dziecka do Szkoły. Podanie danych wymienionych w punktach 3c - g wymaga dobrowolnej, pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji wizerunku, brakiem wysyłania korespondencji okolicznościowej, brakiem korzystania z usług logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych, brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice (opiekunowie prawni), brakiem udziału dziecka w lekcjach religii, brakiem możliwości dowożenia dziecka do placówki autobusem szkolnym.
 2. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym, udzieloną w dniu ……………………. w celu ……………………………………….. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 4. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby i Państwa dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zgodności z art. 77 RODO.
 6. Pani (a) i Państwa dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Pani (a) dane i Państwa dziecka dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.