Drukuj

Regulamin przyznawania stypendium

za wyniki w nauce lub/i osiągnięcia sportowe

w Szkole Podstawowej im. ks. T. Kurpisza

w Bukówcu Górnym

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne:

 

1.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych są:

a. stypendium za wyniki w nauce

b. stypendium za osiągnięcia sportowe

 

2. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych.

 

3.  Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:

a. pedagog szkolny

b. opiekun Samorządu Uczniowskiego

c. nauczyciel wskazany przez dyrektora

Przewodniczącym komisji jest pedagog szkolny.

 

4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I –III oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.

 

5.Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I –III szkoły podstawowej.

 

§ 2

 

Warunki udzielania stypendium:

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który:

a.  uzyskał średnią ocen minimum 5,2 z obowiązkowych przedmiotów nauczania, nie otrzymał żadnej oceny dostatecznej, otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania – klasy IV – VI

b. uzyskał średnią ocen minimum 5,0 z obowiązkowych przedmiotów nauczania, nie otrzymał żadnej oceny dostatecznej, otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania – klasy VII - VIII

 

c.  pierwszeństwo ma uczeń, który poza wyżej wymienionymi kryteriami:

- jest laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym

- godnie reprezentuje szkołę w środowisku biorąc udział w akademiach okolicznościowych i innych imprezach

- prezentuje swoje osiągnięcia na terenie szkoły i jest zaangażowany w działalność pozalekcyjną

 

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być  przyznane  uczniowi, który:

a. indywidualnie zdobędzie miejsce medalowe na zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym

b. został klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania

c. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego

d. otrzymał minimum dobrą ocenę z zachowania

 

§ 3

 

Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce

lub osiągnięcia sportowe:

 

1.Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia

sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej (załącznik nr 1) w terminie 5 dni od posiedzenia rady pedagogicznej poświęconej klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.

 

2. Komisja stypendialna opiniuje wnioski przekazuje je dyrektorowi.

 

3. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1.Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane jeden raz w okresie.

 

2.Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii

komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

3.Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje

dyrektor szkoły, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie

szkoły przez organ prowadzący w wysokości zgodnej z rozporządzeniem.

 

4. Ilość i wysokość stypendiów uzależniona jest od posiadanych środków

finansowych przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący szkołę.

 

5. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen lub zdobyli najwyższe miejsca medalowe na zawodach sportowych.

 

6. Każdy uczeń spełniający powyższe kryteria może otrzymać jednocześnie stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe.

 

7. Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

 

8. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

 ________________________________________________________________ 

WZORY WNIOSKÓW 

Bukówiec Górny,……………………

                     

 

Komisja stypendialna

Szkoły Podstawowej im. ks. T. Kurpisza

w Bukówcu Górnym

 

WNIOSEK

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

 

 

1.Imię i nazwisko ucznia........................................................................................

2.Klasa....................................................................................................................

3.Wychowawca.......................................................................................................

4.Średnia ocen za I/II semestr.................................................................................

5.Ocena zachowania................................................................................................

6.Dodatkowe uzasadnienie wychowawcy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7.Decyzja komisji stypendialnej (przyznaje/nie przyznaje stypendium w kwocie)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

8.Opinia komisji stypendialnej:

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Podpisy członków komisji stypendialnej

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................... .......................................................................................

9. Decyzja Dyrektora Szkoły:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Podpis Dyrektora Szkoły:

………………………….

_________________________________________________________________ 

Bukówiec Górny,……………………

 

Komisja stypendialna

Szkoły Podstawowej im. ks. T. Kurpisza

w Bukówcu Górnym

 

 WNIOSEK

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe

 

1.Imię i nazwisko ucznia........................................................................................

2.Klasa....................................................................................................................

3.Wychowawca.......................................................................................................

4.Średnia ocen za I/II semestr.................................................................................

5.Ocena zachowania................................................................................................

6.Osiągniecia sportowe ucznia

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7.Decyzja komisji stypendialnej (przyznaje/nie przyznaje stypendium w kwocie)

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

8.Opinia komisji stypendialnej:

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Podpisy członków komisji stypendialnej

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................... .......................................................................................

9. Decyzja Dyrektora Szkoły:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Podpis Dyrektora Szkoły:

………………………….