Zgłoszenie i oświadczenie do udziału w LM

TU MOŻNA POBRAĆ OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Liga Matematyczna 2018/2019”

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE
„LIGA MATEMATYCZNA 2018/2019”

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM

I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia ..................................................................................................................................... .,
                                                   Imię, nazwisko uczestnika konkursu

urodzony …………………………………………………………… w …………………………………..……..................................................................

ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………...........................… w ………………...……..........................................……...…. ,

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „Liga Matematyczna 2018/2019” , organizowanym przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji konkursu.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
  • dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
    a w szczególności na liście uczestników konkursu, zakwalifikowanych do finału etapu gminnego,
  • podanie danych jest dobrowolne,
  • mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
  • potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu „Liga Matematyczna 2018/2019” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym oraz akceptuję jego zapisy.

 

…………………………………..                            ………………………………………..
               (data)                                                              podpis składającego oświadczenie *

 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) uczestnika konkursu

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 666 gości oraz 0 użytkowników.